Contact Us


iSpeech.org

Address :

Bal Kalyan Sanstha

Near Raj Bhavan,

Ganesh Khind Road,

Pune :411 007

Maharashtra State (INDIA).

Tel : 020 2565 5953 , 25665953 , 25675953.

Email : balkalyansanstha@gmail.com